De stichting houdt een register bij van behandelaren die, na afronding van de opleiding Adem- en Ontspanningstherapie/training volgens de Methode Van Dixhoorn, voldoen aan de kwaliteitseisen van de stichting.
Deze eisen zijn gericht op het toetsen van de procesmatige uitvoering van adem- en ontspanningstherapie/training. De informatie hierover gebruiken we om de procesmatige uitvoering verder te perfectioneren en te ontwikkelen.

Jaarlijks wordt in het eerste kwartaal een kwantitatief en kwalitatief jaarverslag ingestuurd. Het kwantitatieve deel omvat:

  • Het aantal individueel behandelde patiënten per probleemgebied. Therapeuten die al hun behandelingen centraal invoeren via het Resultatenproject hoeven de individuele behandelingen niet apart te vermelden in het jaarverslag. Dus of de individuele behandelingen vermelden in het jaarverslag of via het Resultatenproject. Het enige wat dan nog in het kwantitatieve jaarverslag vermeld moet worden is het aantal behandelingen, maar het schema hoeft dan niet per categorie ingevuld te worden. Dat is inmiddels via het Resultatenproject gebeurd.
  • Hoeveel (groeps)lessen per doelgroep zijn gegeven.
  • Welke presentaties en workshops voor welke doelgroep zijn gehouden.
  • Als op de website van de stichting onder ‘activiteiten’ wordt opgegeven dat er ‘groepslessen voor professionals’ zijn gegeven, moeten de gegevens ook in het kwantitatieve deel van het jaarverslag onder ‘groepslessen voor professionals’ ingevuld worden. Vanuit deze gegevens wordt de indicatie gewerkte uren berekend.
  • Het kwalitatieve deel behelst: het schrijven van een stukje met reflectie op het afgelopen jaar en vooral de ervaringen met de therapie: toepassingen, manier van presenteren en profileren, eigen belevenissen. Deze kwalitatieve verslagen zijn interessante informatie voor de behandelaren onderling en naar hen worden de verslagen rondgestuurd.

Per jaar dient men 5 punten te verzamelen, op verschillende manieren te verkrijgen.

Deelname aan intervisiegroep, regionaal 1 punt per bijeenkomst van 3 uur
Deelname aan intervisiegroep, thematisch 1 punt per bijeenkomst van 3 uur
VDV themagerichte bijeenkomsten 1 punt per bijeenkomst van 3 uur
Deelname aan een studiedag 1 punt per bijeenkomst van 3 uur
Geven van lezingen/presentaties 2 punten
Geven van workshops/praktijklessen 2 punten
Verzorgen van introductiecursus 5 punten
Publicaties 1, 2 of 5 punten
Extra Casus 5 punten
Herhalen van een deel van de opleiding 10 punten
Verdiepingscursus, naar rato van uren 4 punten
Thuis studieopdrachten 2 punten
Supervisie ontvangen – individueel 1 punt voor 2 uur en max. 5 punten per jaar
Supervisie ontvangen – intervisiegroep 2 punten per bijeenkomt van 3 uur en max. 5 punten per jaar

Deelname aan een intervisiegroep. Dit doet praktisch iedere therapeut. Per bijeenkomst van 3 uur wordt een verslagje opgemaakt en ingestuurd. Elke bijgewoonde en gerapporteerde intervisie bijeenkomst telt voor 1 punt. De verslagen worden rondgestuurd onder de behandelaren. Elk jaar worden de verslagen doorgenomen en hierover verschijnt een korte beschouwende tekst in het interne jaarrapport. De in het verslag gestelde vragen worden beantwoord in het intern jaarrapport.

De thematische intervisiegroep kan bestaan uit een bijeenkomst van een vaste groep die zich verdiept in een bepaald thema, of uit het bijwonen van een inhoudelijke bijeenkomst van de Van Dixhoorn Vereniging (VDV). De inhoud van de bijeenkomsten van de VDV staan vermeld in het interne jaarrapport evenals de themagroepen en het aantal bijeenkomsten per jaar.

De presentaties en publicaties worden opgesomd in het intern jaarrapport, met dien verstande dat alleen presentaties en publicaties voor beroepsmensen worden genoemd en punten opleveren.

Elke drie jaar maakt de therapeut een volledige casus, volgens dezelfde richtlijnen als voor het certificaat. De casus bestaat uit een aantal onderdelen, zoals status, behandelverloop en formulieren 6.3. In dit formulier worden de eerste vier sessies samengevat (proefbehandeling). Ook is er een vervolg formulier voor de latere behandelingen. De gehele behandeling wordt samengevat in het formulier samenvatting.

De bedoeling is dat elke therapeut de individuele behandelingen, voor zover die voornamelijk uit Adem- en Ontspanningstherapie/training bestaan, invoert in het scherm van het Resultatenproject. Deze anonieme uitkomsten worden verzameld en geanalyseerd. De behandelaar ontvangt elk jaar het overzicht van de ingevoerde gegevens. Over de indicaties en uitkomsten verschijnt een verslag in het interne jaarrapport. Op deze manier worden de reële effecten van de individuele behandelaar gevolgd.

Elk jaar ontvangt de behandelaar een brief met de actuele stand van zaken, waarover nog discussie mogelijk is. Elke drie jaar wordt bekeken of in totaal 15 punten zijn behaald. Zo niet dan wordt dit besproken. De regels hiervoor staan in het reglement herregistratie.